بستن
FA EN AR RU FR

کسایی مروزی

کسایی مروزی


 

شابک : 

عنوان : کسایی مروزی
نوع : کتاب
زبان : فارسی
قیمت : 1500
تعداد صفحات : 117
ناشر : دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار : 1373
شماره : 
شماره جلد : 
دوره چاپ : 
چاپ : 1
مولف : تجربه کار، گیتی
مترجم : 
شرح :  حکیم «ابوالحسین کسایی مروزی» حکیم بزرگ خراسان از سرایندگان بنام اواخر عهد سامانیان است که اوایل دولت غزنویان را نیز دریافته است. هدف اصلی نویسنده از این نوشتار، همانا نمایاندن چهره واقعی این شاعر حکیم آزاده بوده است.
مباحث :  تحقیق در احوال و زندگانی شاعر - مذهب کسایی - عقاید کسایی - ارتباط شاعر با ناصرخسرو - ممدوحان کسایی - معاصران کسایی - سبک شعر کسایی و محتوای شعر او - صور خیال و صنایع در شعر کسایی - تأثیر کسایی از شعر پیشینیان و تأثیر بر شعر آیندگان - نقد تذکرهها - آثار کسایی - قصاید و تغزلات - قطعات - ابیات پراکنده - ابیات منسوب به کسایی.